วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Interantional Organizations

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า

UNESO ( United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

EU   ( European Union: EU) องค์การระหว่างประเทศ

EFTA (European Free Trade Association หรือ EFTA) สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป

UNO (อังกฤษ: United Nations; ตัวย่อ: UN) หรือ องค์การสหประชาชาติ

OECD องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development - )

องค์การสหประชาชาติ (ตัวย่อ: UNO) United Nations 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ-ILO(International Labour Organization
องค์การอนามัยโลก  WHO    World Health Organization
องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization หรือ ยูเนสโก (UNESCO)
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ      Food     and Agriculture Organization of the Uniteds Nations หรือ FAO
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น